Odredbe i uslovi za korišćenje Loveorthodox.rs

Status 09.03.2017

Sledeće odredbe i uslovi regulišu ugovorni odnos između LOVEORTHODOX (ugovorni partner je Udruženje PRAVOSLAVNA LJUBAV Ilije Ognjanovića 4, 21000 Novi Sad) i svojih klijenata.

Osobama mlađim od 18 godina starosti, nije dozvoljeno korišćenje ove usluge. Upotreba LOVEORTHODOX usluga u komercijalne svrhe takođe nije dozvoljena.

Odredbe i uslovi navedeni u opštim odredbama i uslovima odnose se na sve sfere  u kojima LOVEORTHODOX  posluje. LOVEORTHODOX usluge i ponude učesnicima, su izričito zasnovane na opštim odredbama i uslovima.

LOVEORTHODOX želi da naglasi, da aktivnosti, događaje i putovanja koje su reklamirane od strane spoljnjih dobavljača i organizatora ne vrši LOVEORTHODOX.  

Ovi reklamni događaji se izvode u skladu sa opštim odredbama i uslovima odgovarajućih organizatora, i svaki učesnik mora ih posmatrati odvojeno.

Stoga, LOVEORTHODOX isključuje sve obaveze prema spoljnjim reklamama, reklamiranim događajima i putovanjima.


1. Predmet ugovora

1.1 . LOVEORTHODOX pruža svojim kupcima onlajn usluge, platformu za komunikaciju isključivo namenjenu Pravoslavnim Hrišćanima, koja omogućava uzajamno razumevanje Pravoslavne Vere. Usluge se naplaćuju.
1.2 Komunikacija se obavlja preko interneta, preko LOVEORTHODOX servera, koji nudi funkciju pretraživanja, onlajn poštansko sanduče i mogućnost onlajn razgovora, diskusija.

2.  Saglasnost o učešću / Pristup

2.1 Pristup LOVEORTHODOX portalu zahteva da se registrujete. Da bi to uradio, učesnik mora da postavi svoju sliku i iskreno, potpuno tačno ispuni upitnik za prijavu.
2.2 Preduslov za učešće na LOVEORTHODOX je zaključak ugovora na osnovu opštih odredbi i uslova.
2.3 Popunjavanjem prijave za učešće na platformi LOVEORTHODOX,  automatski se vezujete za prihvatanje opštih odredbi i uslova poslovanja. Aktiviranje naloga dovodi do ugovora između učesnika i LOVEORTHODOX.
2.4 Kupac će biti obavešten o sadržaju naplativih usluga, ceni i uslovima plaćanja pre zaključenja ugovora. Pritiskom na opciju „kupiti“, kupac potvđuje da želi da zaključi ugovor za usluge koje je izabrao.  
2.5 Sve osobe koje su članovi Pravoslavne Crkve mogu biti učesnici. Učestvovanje je ograničeno za osobe starije od 18 godina starosti. Popunjavanjem i podnošenjem obrasca (isključivo onlajn) učesnik podnosi ponudu o zaključivanju ugovora o učešću. Jedino objavljivanjem željenih podataka od strane učesnika na internet stranicama LOVEORTHODOX i dozvolom celokupnog obima usluga, LOVEORTHODOX proglašava prihvatanje, a time i zaključivanje ugovora o učešću.
2.6 Da bi se moglo uspostaviti validno članstvo, lični podaci moraju biti potpuno istiniti , prekršaj ovog člana može voditi do isključenja sa LOVEORTHODOX platforme i blokiranja naloga.
2.7 Potpun obim usluga, biće dozvoljen na osnovu računa o uplati učesnika za određen vremenski period za koji je uplaćen.  Do tada ugovor o učestovanju ne može biti zaključen i LOVEORTHODOX se oslobađa svih obaveza za delovanje.
2.8 Ugovor o učestvovanju, koji je platežan, se automatski produžava na osnovu utvrđenih ugovornih odredbi, ukoliko učesnik ne prekine svoj ugovor o učešću na vreme, dve nedelje pre isteka roka. Učesnik će biti obavešten o trajanju ugovora, datumu i trajanju obnavljanja, ukoliko ugovor o prestanku nije zaključen po prvi put. LOVEORTHODOX će obavestiti učesnika putem elektronske pošte o automatskom obnavljanju ugovora, što će sprečiti moguću grešku učesnika da ne raskine ugovor u doglednom vremenskom periodu.
2.9 Raskid ugovora pre isteka ugovorom određenog datuma  nije moguć.  Pod uslovom da se utvrdi da nije bilo kršenja odredbi o opštim odredbama i uslovima poslovanja. U ovom slučaju, LOVEORTHODOX zadržava pravo da prevremeno prekine ugovor. Članarina neće biti nadokanđena, ukoliko se članstvo ranije prekine.     

3. Plaćanje i cene

3.1. Članarina  se uvek naplaćuje unapred za određeni vremenski period utvrđen ugovorom. Prihvatanje plaćanja putem  kreditne kartice ili drugim ponuđenim sredstvima plaćanja se uvek vrši samo radi ostvarenja svrhe.
3.2. Troškove povraćaja u procesu naplate snosi isključivo učesnik. Isto se odnosi i na troškove proistekle zbog odbijanja plaćanja od strane preduzeća koje je izdalo  kreditne kartice ili od strane drugih dostavljača plaćanja (npr. PayPal).
3.3. Učesnik ima pravo da otkaže plaćanje samo ako je protivpotraživanje neosporno ili pravno osnovano.

4.  Odgovornost učesnika i odredbe

4.1 Učesnik je isključivo odgovoran za sadržaj svoje registracije, stoga i za informacije koje dostavlja o sebi. Učesnik potvrđuje da su dostavljeni podaci istiniti i opisuju njega lično. Lažne namere mogu dovesti do građanskog pravnog postupka. Stoga, LOVEORTHODOX zadržava sva prava, ali nije u obavezi da proverava ispravnost svih pojedinosti učesnika.
4.2 Uvrede, seksualno eksplicitan sadržaj, nasilje, pretnje, diskriminacija, uvredljive izjave, ili predstave na osnovu rase, pola, naciponalnosti, invaliditeta, godina starosti ili druge vrste uvreda, nisu dozvoljene. Ovo se takođe odnosi i na linkove postavljene od strane učesnika, koji se odnose na internet stranice sa relevantnim sadržajem.   Takvo narušavanje može dovesti do brisanja učesnikovog naloga, u slučaju toga, učesnik nema pravo na povraćaj članarine.
4.3 LOVEORTHODOX  portal je u funkciji 24 časa dnevno, sedam dana u nedelji, sa prosečnom dostupnošću od 95% do 99% godišnje. Izuzeci u okviru operativnog kapaciteta su prekidi u radu zbog održavanja i ažuriranja softvera, kao i periodi kada portal nije dostupan na internetu zbog tehničkih razloga i drugih poteškoća koje nisu u sferi uticaja LOVEORTHODOX portala (npr. viša sila, greška trećeg lica, itd.). Ponuda LOVEORTHODOX portala je u potpunosti u upotrebi ukoliko učesnik koristi poslednje (pretraživač) tehnologije i ukoliko im dozvoli uppotrebu na njegovom terminalu (na primer: aktivaciju Java script, cookies, pop-ups). Kada se koriste stare ili ne tako učestale kompjuterske tehnologije, može doći do restrikcije u upotrebi usluga koje dostavlja LOVEORTHODOX.
4.4 Učesnik ovim potvrđuje da koristi usluge LOVEORTHODOX  jedino u svoje lične svrhe, da ne postavlja profesionalne projekte i da ne koristi podatke poverene od treće osobe u poslovne i reklamne svrhe. Zabranjena je upotreba učitavanja podataka od drugih pretplatnika (na primer: preko softver programa ili kopiranje) van portala LOVEORTHODOX. Upotreba posebnih softver programa koji se koriste za analizu veb sajtova, sakupljanje adresa elektronske pošte i drugih informacija (npr. botova ili veb indeksera/pretraživača veb lokacija) nije dozvoljena.
4.5 Učesnik se obavezuje da se prema svim i-mejl adresama i drugim porukama odnosi strogo poverljivo i da ih ne prosleđuje trećem licu bez dozvole vlasnika autorskih prava. Ovo se takođe odnosi na imena, brojeve telefona i faksova, boravišne adrese, i-mejl adrese i/ ili veb adrese ili druge lične podatke ostalih učesnika.
4.6 Učesnik je takođe dužan da se uzdrži od sledećih delovanja:

- otpremanja oštećenih fajlova, softver virusa ili autorskih programa

-  slanja poruka drugim učesnicima u svrhu reklamiranja proizvoda ili usluga, kao i slanja takozvanih lančanih poruka

4.7 Nepridržavanje liste navedih uslova i pravila ponašanja podleže direktnim prekidom ugovora sa učesnikom, kao i građanskim i krivičnim kaznama za učesnika. Prekid ugovora ili blokiranje pristupa, na osnovu navedenih uslova isključuje bilo kakav povraćaj prethodnih novčanih naplata.

5.  Odgovornost LOVEORTHODOX-a

5.1 LOVEORTHODOX ne preuzima nikakvu odgovornost za netačne inforacije prilikom registrovanja i /ili popunjavanja učesničkih upitnika.  To znači da LOVEORTHODOX ne može preuzeti nikakvu odgovornost za ispravnost informacija koje se nalaze na  popunjenim upitnicima.
5.2 LOVEORTHODOX se jedino obavezuje da obezbedi internet usluge, koje podrazumevaju upoznavanje osoba ili medijaciju kontakata, ali ne i uspeh. Stoga LOVEORTHODOX ne može biti odgovoran ukoliko se ne ostvari kontakt u toku trajanja ugovornog odnosa.
5.3 LOVEORTHODOX takođe ne preuzima nikakvu odgovornost za moguću zloupotrebu podataka i informacija. Ovo je u okviru mogućnosti da učesnik  LOVEORTHODOX portala uprkos izričitim zabranama koristi ovo u ilegalne i nezakonite svrhe. Za takvu nedozvoljenu ili nezakonitu upotrebu bilo koja odgovornost od strane LOVEORTHODOX-a je isključena. LOVEORTHODOX takođe nije odgovoran za činjenicu zlouotrebe podataka i informacija prosleđenih trećem licu od strane učesnika.
5.4 LOVEORTHODOX ne može da garantuje neograničenu i neprekidnu dostupnost servisa na platformi ili servisu. Stoga, LOVEORTHODOX  ne podleže odgovornosti za moguće smetnje u kvalitetu pristupa portalu zbog više sile ili zbog događaja koji nisu u sferi odgovornosti LOVEORTHODOX-a. Pored toga LOVEORTHODOX ne preuzima nikakvu odgovornost za nedozvoljeno poznavanje ličnih podataka od strane trećeg lica (npr. za nedozvoljen pristup hakerima u bazu podataka).

6. Komunikacijske mogućnosti

Komunikacija LOVEORTHODOX-a sa učesnicima obavlja se preko portala, nakon prijave, ili putem elektronske pošte. Komunikacija učesnika sa  LOVEORTHODOX-om obavlja se putem elektronske pošte ili pošte.  

7. Autorska prava – Vlasništvo

U pravnom odnosu prema učesniku  LOVEORTHODOX ima isključivo pravo na reprodukciju, raspodelu, obradu i na sva autorska prava, kao i pravo na prenos i reprodukciju LOVEORTHODOX veb sajta, kao i individualnost sadržaja koji je u njemu sadržan.

8. Pravna nadležneost i važeći zakon

Primenjuje se srpski zakon. Nadležni sud je u Novom Sadu.

9. Ostalo

9.1 Ukoliko je ugovorna odredba nedelotvorna ili opšte odredbe i uslovi poslovanja  postanu nedelotvorni ili je ugovor nepotpun,  ugovor neće biti ugrožen u drugim sadržajima. Pored toga primenjuju se zakonske odredbe.
9.2 Ugovor je na nemačkom jeziku
9.3 Učesnik ima pravo da u bilo kom trenutku preuzme besplatan PDF fajl o važećim opštim odredbama i uslovima poslovanja..
9.4 Kada je ugovor zaključen, učesnik bi trebalo da preuzme i sačuva važeći ugovor o učešću, jer ne biva automatski sačuvan od strane LOVEORTHODOX-a.
9.5 LOVEORTHODOX ne preuzima odgovornost i obaveze za događaje koji nisu organizovani od strane LOVEORTHODOX-a. Događaji koji su u dobrotvorne svrhe, pod uslovom da odgovaraju vrednostima LOVEORTHODOX, se oglašavaju besplatno, sa odgovarajućim zajedničkim povezivanjem. LOVEORTHODOX zadržava pravo da oglašava događaje koji se naplaćuju, na osnovu odgovarajuće naknade.
9.6 Firma  RSMK International GmbH, Stiftgasse 15/28, 1070 Beč, Austrija, (Vienna, Austria) je odgovorna za sadržaj portala LOVEORTHODOX, koju zastupa generalni direktor.

Napomena: Imajte na umu da su gore navedeni Odredbe i uslovi na srpski prevedene iz engleske verzije pravno obavezujućih Odredaba i uslova, prema austrijskom pravu.